Amber Kids Regulamin

AMBER KIDS GDAŃSK
DYSTANS 200, 500, 1000 m
GDAŃSK, 04.11.2017 r.

  1. AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku
  2. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Gdańska w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Gdańska i okolic.
  1. Amber Kids odbędzie się w dniu 04.11.2017 r. (sobota).
  2. Start i meta znajdować się będą w hali AmberExpo, przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku.
 • Sobota, 04.11.2017
  10:00 – 13:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Amber Kids (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  10:00 – 20:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – AmberExpo Półmaraton Gdańsk i Bieg na Piątkę (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  10:00 – 20:00 godziny otwarcia EXPO (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  14:00 start kategorii wiekowej 1-3 lat – bieg na 200 m
  14:05 start kategorii wiekowej 4-7 lat – bieg na 200 m
  14:10 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 500 m
  14:20 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 1 km
  14:40 ceremonia dekoracji Amber Kids

  Niedziela, 05.11.2017
  7:00 – 13:00 EXPO oraz inne atrakcje
  08:55 start zawodników na wózkach (ul. Żaglowa)
  09:00 start AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk oraz Biegu na Piątkę (ul. Żaglowa 11)
  ok. 09:13 pierwsi zawodnicy z dystansu 5 km na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  ok. 09:30 pierwsi zawodnicy na wózkach (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  ok. 10:00 pierwsi zawodnicy na mecie (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  12:30 ceremonia dekoracji (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)
  12:30 zamknięcie trasy wyścigu
  13:00 zakończenie AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk (AMBEREXPO, hala C, ul. Żaglowa 11)

  1. Amber Kids zostanie rozegrany na dystansach: bieg na 200 m (1-7 lat), bieg na 500 m (8-11 lat), bieg na 1 km (12-15 lat). 
  1. Biuro zawodów znajdować się będzie w AMBEREXPO, w hali C przy ul. Żaglowej 11 i będzie czynne w dniu 04.11.2017 r. w godzinach 10:00-13:00.
  2. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
  3. Podstawą odbioru pakietu startowego dla dziecka startującego w Amber Kids 2017 jest okazanie przez osobę odbierającą pakiet podpisanego OŚWIADCZENIA – zgody rodziców/opiekunów prawnych na start dziecka w biegu oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni powierzają opiekę nad swoim dzieckiem przed, w trakcie i po biegu innej osobie to w/w OŚWIADCZENIE musi być również podpisane przez wskazanego opiekuna.

  Pobierz OŚWIADCZENIE >>>TUTAJ.

  1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
  1. Toalety dostępne będą w hali AmberExpo.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)
   D1 (dziewczynki 1-3 lata)
   C1 (chłopcy 1-3 lata)
   D4 (dziewczynki 4-7 lat)
   C4 (chłopcy 4-7 lat)
   D8 (dziewczynki 8-9 lat)
   C8 (chłopcy 8-9 lat)
   D10 (dziewczynki 10-11 lat)
   C10 (chłopcy 10-11 lat)
   D12 (dziewczynki 12-13 lat)
   C12 (chłopcy 12-13 lat)
   D14 (dziewczynki 14-15 lat)
   C14 (chłopcy 14-15 lat)

  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.
  2. Każdy zawodnik, który ukończy Amber Kids otrzyma okolicznościowy medal.
  1. W biegu dla dzieci i młodzieży może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela.
  2. Limit uczestników w całych zawodach dla dzieci to 400 osób.
  3. Wszyscy zawodnicy startujący w Amber Kids muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy.
  4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
  5. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
  1. Zgłoszenia do Amber Kids będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.polmaratongdansk.pl. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą być zarejestrowane przez trenera, rodzica lub opiekuna.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl.
  3. W celu zarejestrowania dzieci i młodzieży należy zarejestrować się do systemu zapisów na konto osoby dorosłej lub jeśli jest już utworzone konto, to wystarczy się zalogować na nie. Następnie kliknąć „Mój profil” -> „Podopieczni”, a następnie uzupełnić dane zawodnika startującego w Amber Kids i kliknąć przycisk „Zapisz”. Kolejny krok, to wybranie w menu pozycji „Zapisy”, zaznaczenie podopiecznych, których chcemy zgłosić do zawodów i zgłoszenie go na zawody.
  4. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Obowiązuje limit uczestników 400 osób na całe zawody dla dzieci i młodzieży.
  8. W przypadku osiągnięcia limitu 400 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  9. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.11.2017, do godziny 13:00. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.
  1. W zawodach Amber Kids obowiązują opłaty w wysokości:
   20,00 PLN płatne do 27.10.2017
   40,00 PLN płatne do 04.11.2017

  2. Termin wpłaty rozumiany jest, jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Amber Kids 2018, dystans″.

  4. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Amber Kids to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50%, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej.
  5. W przypadku zgłoszeń po 04 października 2018 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o wystawienie faktury.

  7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik/trener/rodzic/opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  8. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Amber Kids.
  1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.polmaratongdansk.pl oraz na www.startlist.pl do 24 godzin od startu zawodników.
  2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 13 listopada 2017 roku.
  3. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto, który jest jednocześnie czasem końcowym.
  1. Dane osobowe uczestników Amber Kids będą przetwarzane w celach promocji i przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Amber Kids będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest organizator, który ma prawo przekazać dane osobowe Sponsorom imprezy. W wypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych Sponsorowi przez Organizatora, Strony zawrą stosowną umowę, w której Sponsor zobowiąże się do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zapewnią odpowiedni poziomu ochrony tych danych, stosownie do ich rodzaju i sposobu przetwarzania.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Amber Kids obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Amber Kids. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Amber Kids należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Amber Kids – reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Amber Kids Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Amber Kids będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 04.11.2017 r. o godz. 13:00.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. Organizator nie wysyła nieodebranych pakietów startowych.
  4. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, ubezpieczenie NNW.
  5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  6. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  7. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i dyplomów.
  8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  10. W Amber Kids nie będą wymagane licencje PZLA.
  11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-2018 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl